Hong Kong                        

10F, Central Building                                          
1-3 Pedder Street                                              
Central, Hong Kong                                           

+852 6343 7594                                               

info@inasiamedia.com

Guangzhou

3305,Tower E,
GT Land Plaza,
No.16 Zhujiang East Road,
Zhujiang New Town ,
Guangzhou, China

+86  1 358 056 0429

Singapore

51 Goldhill Plaza,
#07/10-11
Singapore 308900

+65 8281 6457